Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

S00 - Povrchové poranenie hlavy
S01 - Otvorená rana hlavy
S02 - Zlomenina lebky a tvárových kostí
S03 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy
S04 - Poranenie hlavových nervov
S05 - Poranenie oka a očnice
S06 - Vnútrolebkové poranenie
S07 - Drvivé poranenie hlavy
S08 - Traumatická amputácia časti hlavy
S09 - Iné a nepresne určené poraneniA hlavy
S10 - Povrchové poranenie krku
S11 - Otvorená rana krku
S12 - Zlomenina krčnej chrbtice
S13 - VYkĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku
S14 - Poranenie krčných nervov a krčnej miechy
S15 - Poranenie ciev krku
S16 - Poranenie svalov a šliach v úrovni krku
S17 - Drvivé poranenie krku
S18 - razová amputácia v úrovni krku
S19 - Iné a bližšie neurčené poranenia krku
S20 - Povrchové poranenie hrudníka
S21 - Otvorená rana hrudníka
S22 - Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice
S23 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka
S24 - Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka
S25 - Poranenie ciev hrudníka
S26 - Poranenie srdca
S27 - Poranenie iných a bližšie neurčených vnútrohrudníkových orgánov
S28 - Drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti hrudníka
S29 - Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka
S30 - Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy
S31 - Otvorená rana brucha, drieku a panvy
S32 - Zlomenina driekovej chrbtice a panvy
S33 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy
S34 - Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha, drieku a panvy
S35 - Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku a panvy
S36 - Poranenie vnútrobrušných orgánov
S37 - Poranenie panvových orgánov
S38 - Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti brucha, drieku a panvy
S39 - Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku a panvy
S40 - Povrchové poranenie pleca a ramena
S41 - Otvorená rana pleca a ramena
S42 - Zlomenina pleca a ramena
S43 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca
S44 - Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena
S45 - Poranenie krvných ciev na úrovni pleca a ramena
S46 - Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena
S47 - Drvivé poranenie pleca a ramena
S48 - Traumatická amputácia pleca a ramena
S49 - Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena
S50 - Povrchové poranenie lakťa a predlaktia
S51 - Otvorená rana predlaktia
S52 - Zlomenina predlaktia
S53 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakťa
S54 - Poranenie nervov na úrovni predlaktia
S55 - Poranenie ciev na úrovni predlaktia
S56 - Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia
S57 - Drvivé poranenie predlaktia
S58 - Traumatická amputácia lakťa a predlaktia
S59 - Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia
S60 - Povrchové poranenie zápästia a ruky
S61 - Otvorená rana zápästia a ruky
S62 - Zlomenina na úrovni zápästia a ruky
S63 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov na úrovni zápästia a ruky
S64 - Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky
S65 - Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky
S66 - Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky
S67 - Drvivé poranenie zápästia a ruky
S68 - Traumatická amputácia na úrovni zápästia a ruky
S69 - Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky
S70 - Povrchové poranenie bedier a stehna
S71 - Otvorená rana bedier a stehna
S72 - Zlomenina stehnovej kosti
S73 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedier
S74 - Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna
S75 - Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna
S76 - Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedier a stehna
S77 - Drvivé poranenie bedier a stehna
S78 - Traumatická amputácia bedier a stehna
S79 - Iné a nešpecifikované poraneniA bedier a stehna
S80 - Povrchové poranenie predkolenia
S81 - Otvorená rana predkolenia
S82 - Zlomenina predkolenia vrátane členka
S83 - Vykĺbenie, vyvrtnutie, natiahnutie kĺbov a väzov kolena
S84 - Poranenie nervov na úrovni predkolenia
S85 - Poranenie ciev na úrovni predkolenia
S86 - Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia
S87 - Drvivé poranenie predkolenia
S88 - Traumatická amputácia predkolenia
S89 - Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia
S90 - Povrchové poranenie členka a nohy
S91 - Otvorená rana členka a nohy
S92 - Zlomenina nohy (okrem členkového kĺbu)
S93 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov členkového kĺbu a nohy
S94 - Poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy
S95 - Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy
S96 - Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy
S97 - Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy
S98 - Traumatická amputácia členkového kĺbu a nohy
S99 - Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy
T00 - Povrchové poranenia viacerých oblastí tela
T01 - Otvorené rany na viacerých oblastiach tela
T02 - Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela
T03 - Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela
T04 - Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti tela
T05 - Traumatické amputácie postihujúce viaceré oblasti tela
T06 - Iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela nezatriedené inde
T07 - Viaceré poranenia, bližšie neurčené
T08 - Zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni
T09 - Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie neurčenej úrovni
T10 - Zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
T11 - Iné poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
T12 - Zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
T13 - Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
T14 - Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela
T15 - Cudzie teleso vo vonkajšom oku
T16 - Cudzie teleso v uchu
T17 - Cudzie teleso v dýchacej sústave
T18 - Cudzie teleso v tráviacej sústave
T19 - Cudzie teleso v močovopohlavnej sústave
T20 - Popálenina a poleptanie hlavy a krku
T21 - Popálenina a poleptanie trupu
T22 - Popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky
T23 - Popálenina a poleptanie zápästia a ruky
T24 - Popálenina a poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy
T25 - Popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy
T26 - Popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy
T27 - Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov
T28 - Popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov
T29 - Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela
T30 - Popálenina a poleptanie bližšie neurčenej oblasti tela
T31 - Popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
T32 - Poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
T33 - Povrchová omrzlina
T34 - Omrzlina s nekrózou tkaniva
T35 - Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina
T36 - Otrava systémovými antibiotikami
T37 - Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami
T38 - Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedené inde
T39 - Otrava neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami
T40 - Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi]
T41 - Otrava anestetikami a liečebnými plynmi
T42 - Otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami
T43 - Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
T44 - Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém
T45 - Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde
T46 - Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu
T47 - Otrava látkami účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu
T48 - Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
T49 - Otrava látkami účinkujúcimi miestne najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami, otorinolaryngologikami a stomatologikami
T50 - Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami
T51 - Toxický účinok alkoholu
T52 - Toxický účinok organických rozpúšťadiel
T53 - Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov
T54 - Toxický účinok leptavých látok
T55 - Toxický účinok mydla a detergencia
T56 - Toxický účinok kovov
T57 - Toxický účinok iných anorganických látok
T58 - Toxický účinok oxidu uhoľnatého (CO)
T59 - Toxický účinok iných plynov, dymov a výparov
T60 - Toxický účinok pesticídov
T61 - Toxický účinok škodlivých látok požitých ako morská potrava
T62 - Toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava
T63 - Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami
T64 - Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov, znečisťujúcich potravu
T65 - Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok
T66 - Bližšie neurčené účinky žiarenia
T67 - inky tepla a svetla
T68 - Podchladenie
T69 - Iné účinky zníženej teploty
T70 - inky tlaku vzduchu a tlaku vody
T71 - Zadusenie
T73 - inky iných nedostatkov (deprivácií)
T74 - Syndrómy zo zlého zaobchádzania
T75 - inky iných vonkajších príčin
T78 - Nepriaznivé účinky nezatriedené inde
T79 - Daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde
T80 - Komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
T81 - Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde
T82 - Komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok, implantátov a štepov
T83 - Komplikácie močovopohlavných protetických pomôcok, implantátov a štepov
T84 - Komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok, implantátov a štepov
T85 - Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov
T86 - Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív
T87 - Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
T88 - Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde
T90 - Neskoré následky poranení hlavy
T91 - Neskoré následky poranení krku a trupu
T92 - Neskoré následky poranení hornej končatiny
T93 - Neskoré následky poranení dolnej končatiny
T94 - Neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela
T95 - Neskoré následky popálenín, poleptanín a omrzlín
T96 - Neskoré následky otravy liekmi, liečivami a biologicky aktívnymi látkami
T97 - Neskoré následky toxických účinkov látky používanej najmä mimo lekárstva
T98 - Neskoré následky iných a bližšie určených účinkov vonkajších príčin
U83 - Kandida s rezistenciou na flukonazol alebo vorikonazol
U84 - Herpesvírusy s rezistenciou na virostatiká
U85 - Vírus HIV s rezistenciou na virostatiká alebo inhibítory proteináz
U88 - Pôvodca rezistentný na: viaceré antibiotiká
 


 

comments powered by Disqus