Príznaky chorôb

Klinické príznaky sú prejavy rôznych chorôb, ktoré vznikajú následky narušenia fyziologických procesov v organizme. Odborníci rozlišujú klinický príznak od symptómu. Klinický príznak je teda objektívne, merateľný, pozorovateľný lekárom (napr. zápal, kašeľ, zvýšený krvný tlak), zatiaľ čo symptómy chápeme ako subjektívne pocity pacienta (napr. migréna, nespavosť, únava), ktoré lekár nemôže pozorovať ani žiadnym lekárskym prístrojom merať.

Zoznam príznakov

Zoznam chorôb


Ochorenie je porucha zdravia, presnejšie porucha telesných, kognitívnych, sociálnych a alebo psychických funkcií, ktoré zreteľne negatívne ovplyvňujú výkonnosť a zdravie organizmu. Je to súhrn reakcií organizmu na vplyv činiteľov, ktoré môžu vyvolať poškodenie organizmu. Choroba je každá odchýlka od normálneho priebehu životných procesov živočícha a človeka. Choroba je spojená s oslabením napadnutého organizmu alebo jeho časti. Vzniká porušením rovnováhy medzi organizmom a prostredím. Každé ochorenie má svoje prejavy a príznaky choroby (symptómy). Za určitých okolností môže skončiť smrťou organizmu.

V medicíne sa tiež používa výraz „syndróm“, ktorý vyjadruje:

  • súbor symptómov, ktoré majú spoločný mechanizmus vzniku (napr. Cushingov syndróm)
  • dominantný symptóm vyvolaný rôznymi príčinami (napríklad dysfagický syndróm)
  • synonymum pre chorobu; súbor príznakov charakterizujúcich chorobný stav (napr. Downov syndróm)