Akútna pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J702

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J70 - Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými vonkajšími činiteľmi

 


 

comments powered by Disqus