Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba patrí medzi chronické degeneratívne a progredujúcou (zhoršujúca sa ) ochorenie mozgu. Je najčastejšou príčinou demencie u populácie stredného a vyššieho veku.

Alzheimerova choroba obraz

Výskyt

Alzheimerovou chorobou trpia hlavne ľudia staršieho veku. U ľudí okolo 65 rokov tvoria postihnutí alzheimerom asi 2-3 %, u ľudí starších ako 65 rokov sa počet chorých zvyšuje, každých päť rokov navyše zdvojnásobuje, takže okolo 80. roku je už skoro polovica ľudí touto chorobou postihnutá.

Vznik Alzheimerovej choroby

Presná príčina vzniku choroby nie je známa. Svoju úlohu ale zohráva aj genetika. Medzi rizikové faktory potom patria poruchy metabolizmu amyloidu a jeho usadzovaniu, zvýšené množstvo voľných kyslíkových radikálov ai.

Formy

Pri Alzheimerovej chorobe rozoznávame dve formy, a to podľa veku pacienta, v ktorom sa objaví.

 1. Forma so skorým začiatkom, prvé príznaky patriaci k Alzheimerovej chorobe sa objavujú pred 65. rokom
 2. Forma s neskorým začiatkom, príznaky Alzheimera sú zachytené po 65. roku.

Priebeh choroby, príznaky

V priebehu ochorenia dochádza v niektorých častiach mozgu k odumieraniu neurónov - mozgových buniek. Mozog atrofuje, navyše sa vytvára sa plaky, ktoré sú tvorené β - amyloid. Tieto zmeny vedú k poklesu intelektu, schopnosti logicky uvažovať, zapamätať si, komunikovať. Pacienti postupne stráca svoje zručnosti a návyky. Pacient je odkázaný na pomoc druhých.

Alzheimerova choroba prichádza plazivo, môžeme ju rozdeliť na 3 štádiá.

 1. Počiatočné štádium Alzheimerovej choroby je charakterizované poruchou schopnosti naučiť sa, pamätať si a vybaviť si nové informácie. Prejaví sa ako bežné "     zabúdania ". Pacient je úplne sebestačný.
 2. Stredné štádium sa prejavuje prehlbujúcim sa znižovaním schopnosti pamätať si a vybavovať si aj dávnejšej informácie. Dostavuje sa aj dezorientácia, pacient zabúda, kde býva, kde je, mená svojich blízkych, ai pacient v tomto štádiu Alzheimera už nie je celkom sebestačný.
 3. Ťažké štádium, ku ktorému sa pacient dostane za 7-14 rokov, je už sprevádzané úplnou stratou pamäti, pacient si zvládne vybaviť len útržky, nie je schopný sa naučiť nič nové, nepoznáva svojich blízkych, je úplne nebol ekonomicky nezávislý.

Ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou nie sú postihnutí len poruchou pamäti, zhoršujú sa aj kognitívne funkcie, dostavujú sa poruchy reči, poruchy v orientácii, v schopnosti sa rozhodovať. Mení sa však aj psychika pacienta, pacient môže byť úzkostný, agresívny... K Alzheimerovej choroby patrí aj poruchy spánku, u niektorých aj epileptické záchvaty, v ťažkom štádiu sa dostavuje aj inkontinencia. Choroba končí smrťou pacienta.

Diagnostika

Aby sme mohli povedať, že sa jedná o Alzheimerovu chorobu, pacient musí spĺňať tieto kritériá :

 1. musí byť prítomná porucha pamäti,
 2. musí sa vyskytovať aspoň jeden príznak z vymenovaných:
  1. porucha abstraktného myslenia - pacient nie je pochopenie definovať pojmy,
  2. porucha úsudku a schopnosti plánovať činnosť,
  3. porucha reči, schopnosti vykonávať činnosti, orientácia v priestore ai
 3. kognitívne poruchy a narušenia denných aktivít chorého,
 4. pokles rozsahu schopností vzhľadom k minulým zručnostiam.

Ďalej sa vykonávajú psychologické testy, vyšetrenie psychiatrom atď

V prípade zhoršujúcej sa kondície a pamäti je potrebné vylúčiť aj iné príčiny, pretože sa vykonáva aj klasická vyšetrenia ako odbery a rozbory krvi, moču, endokrinologické vyšetrenie, EKG, RTG, EEG, lumbálna punkcia, vylučujú sa infekčné choroby ai

Cielenejšom pomocnými vyšetreniami u Alzheimerovej choroby sú zobrazovacie vyšetrenie mozgu.

Jedná sa napríklad o CT či MRI ( magnetickú rezonanciu ). Tieto metódy zobrazí mozgovú atrofiu typickú pre Alzheimerovu chorobu.

Istotu potom podáva bioptické vyšetrenie mozgu, ktoré sa však prevádza až po smrti pacienta.

Liečba Alzheimerovej choroby

Liečba pacienta trpiaceho Alzheimerovou chorobou je komplexný. Medzi nefarmakologické postupy patrí :

 • Vytvorenie prostredia, ktoré pacient dobre pozná, kde je možné vylúčiť prvky, ktoré by ho mohli ohroziť, je nutné zaistiť mu životné potreby, vrátane napr kontaktu s inštitúciami.
 • Podstatné sú aj rehabilitácie, ktorými sa myslí napr rukodělné práce, pohybové aktivity, tréning komunikácie, čítanie, písanie, nácvik orientácie.
 • Dôležité je tiež udržiavanie kontaktov s blízkymi osobami.

Možnosti farmakologickej liečby sú obmedzené a iba zmierňujú a spomaľujú progresiu ochorenia alebo tlmí symptómy.

Môžeme teda podávať lieky podporujúce kognitívne a mentálne funkcie, lieky zlepšujúce prekrvenie mozgu, lieky potláčajúce prejavy akými sú depresie, úzkosti, poruchy spánku, ale aj fyzické problémy - laxatíva, analgetiká ai.

Prognóza

Priebeh Alzheimerovej choroby je individuálny. Choroba môže trvať 2-3 roky, ale aj 20 rokov, priemer je však cca 9 rokov od diagnostikovania, než je osoba úplne nebol ekonomicky nezávislý a stav končí smrťou.

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus