Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E345

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E34 - Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním

 


 

comments powered by Disqus