Vývojová dysfázia

Vývojová dysfázia je narušený rozvoj reči a jedná sa najmä o vrodenú poruchu, ktorá sa prejavuje oneskoreným vývojom reči a sťaženou schopnosťou či neschopnosťou naučiť sa verbálnej komunikácii. Táto porucha však nijako nesúvisí s úrovňou intelektu dieťaťa.

Vývojová disfázia

Vzniká ako dôsledok poruchy centrálneho spracovania signálu reči. Vývojová dysfázia spôsobuje poruchu centrálneho spracovania rečového signálu. Dieťa síce všetko vidí a počuje, avšak jeho mozog a centrálna nervová sústava nemajú schopnosť správne spracovávať sluchové a zrakové signály, ktoré sa k dieťaťu dostávajú z okolia.

Postihnutie CNS je teda viac-menej difúzne ako ložiskové a postihuje celú korovú centrálnu oblasť a podľa závažnosti postihnutia sa potom prejavuje rôznymi príznakmi.

Príznaky vývojovej dysfázie

  • Oneskorený vývoj reči - slovná zásoba dieťaťa nesúhlasí s jeho vekom, dieťa nevytvára buď žiadne vety, alebo iba krátke vety, ktoré sú síce jednoduché, ale s gramatickými chybami, komolí slová, nesprávne skloňuje a časuje, prehadzuje vetný slovosled, nepoužíva zvratné sa, si atď.
  • Pätlavosť - reč dieťaťa je nezrozumiteľná alebo je jeho prejav pre okolie ťažko zrozumiteľný. V slovách zamieňa artikuláciu jednotlivých hlások a hlásky či slabiky v slovách vynecháva.
  • Nerovnomerný vývoj - tu existuje značný rozdiel v schopnostiach dieťaťa vedieť verbálne a neverbálne komunikovať,
  • Porucha pamäťových funkcií – pre vývojovú dysfáziu je typická porucha krátko trvajúcej verbálnej pamäte, čo znamená, že dieťa nedokáže zopakovať dlhšie slovo bez akéhokoľvek skomolenia a nezopakuje ani viacslovnú vetu.
  • Narušenie zrakového vnímania - tieto problémy sú poznať predovšetkým v kresbe. Napríklad kresba postavy je veľmi zvláštna, časti tela sú proporčne nakreslené nesprávne, kresba je vzhľadom na vek dieťaťa často dlhodobo oneskorená. Pri zisťovaní diagnózy je analýza kresby veľmi dôležitá!
  • Narušenie sluchového vnímania - dieťa má problémy s rozpoznávaním jednotlivých hlások, ťažko rozoznáva zvukovo obdobné hlásky, ako napr. koza x kosa, pes x pas, berie x perie atď.
  • Narušená orientácia v časopriestore – dieťaťu robí problémy určiť pravú a ľavú stranu, nesprávne rozoznáva vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi (strýko, teta, brat, sesternica a pod.), a tiež ťažko určuje pojmy, ako ráno, večer, včera, dnes, zajtra a iné.
  • Narušenie jemnej a hrubej motoriky - takto postihnuté deti mávajú koordinačné problémy s pohybmi rúk a nôh, ktorými sú napr. stoj na jednej nohe, poskoky na jednej nohe alebo znožmo a máva aj problémy s jazdou na bicykli, kolobežke alebo lyžiach.

Vyšetrenie a liečba

V prípade objavenia sa vývojovej dysfázie u dieťaťa je najprv nutná návšteva pediatra, ktorý vás písomne ​​odporučí na príslušných odborníkov a na konkrétne vyšetrenie. Ak dieťa zaostáva vo vývoji reči, potom ho treba nechať vyšetriť u neurológa, psychológa, logopéda a foniatra, aby diagnóza mohla byť stanovená správne.

Návštevu lekára a ani odborné vyšetrenie by sa nikdy nemalo odkladať až na posledné obdobie predškolského veku, pretože potom už by mohlo byť neskoro. Ak sa niektoré z vyššie uvedených príznakov vyskytnú, a ani po dosiahnutí 3 rokov veku nedôjde u dieťaťa k žiadnej zmene, potom je veľmi vhodné vyhľadať odborníka.

Základom liečby je spolupráca všetkých odborníkov, ktorí vám pri tejto liečbe pomáhajú, preto je veľmi dôležitá spolupráca klinického psychológa a klinického logopéda s foniatrom, pediatrom a neurológom. V neposlednom rade je nevyhnutná aj spolupráca s rodinou dieťaťa, pretože práve rodičia sú tými,  ktorí by sa mali čo možno najviac podieľať na precvičovaní úloh, ktoré im budú klinickým logopédom odporúčané. Obvyklou praxou je to, že do logopedickej ambulancie sa dochádza raz za dva týždne, ale niekedy aj iba raz mesačne, a práve preto je nutné venovať sa precvičovaniu úloh s dieťaťom každý deň aspoň chvíľu.

 

 


 

comments powered by Disqus