Hrbol medzimozgový (Talamus)

Talamus alebo hrboľ medzimozgový je párový vajcovitý útvar a spoločne s epitalamom je súčasťou zadnej časti medzimozgu (diencephalon). Na čelnom (frontálnom) priereze je zaoblene trojboký.

Vyvíja sa z diencephala, čo je mozgový sekundárny vačok, ktorý vzniká v oblasti pôvodného predného mozgového vačku (prosencephalón). Je zložený z veľkého množstva skupín neurónov – senzorických, asociačných a nešpecifických jadier. Všeobecne možno povedať, že hlavnou funkciou jadier talamu je prenos a integrácia signálov z nižších útvarov nervového systému, ako je miecha, mozgový kmeň a mozoček, do mozgovej kôry a významných centier mozočku. Niektoré jadrá sú taktiež súčasťou oblasti riadenia motoriky a limbického systému (zoskupenie štruktúr mozgu ležiacich na stranách talamu).

Popis talamu

Na talame je možné rozpoznať mediálnu, laterálnu a dorsálnu plochu. Dopredu prechádza v tuberculum anterius a vzadu sa rozširuje do formácie vankúšovitého tvaru zvaneho pulvinar thalami.

Na dorsálnej ploche, ktorú možno na spodnej časti nájsť pulvinaru, sa nachádzajú dva párové hrbolčeky – corpus mediale a geniculatum laterale.

Mediálna talamová plocha je vychýlená do III. mozgovej komory. Talamy na oboch stranách sú často prepojené mostíkom, ktorý je tvorený šedou mozgovou hmotou. Okrem toho sa na mediálnej ploche nachádza aj sulcus hypothalamicus, ktorý oddeľuje hypothalamus od talamu. Na prechode dorsálnej a mediálnej plochy je viditeľný malý zväzok nervových vlákien – stria medullaris.

Na dorsálnu talamovú plochu sa uchytáva telencephalón. Na tejto ploche možno ďalej nájsť epitalamus a trigona habenularum a na jej spodnej ploche dva párové hrbolčeky (corpus geniculatum lateral a mediale).

Laterálna plocha talamu je vychýlená ku capsula interna a smerom z dorsolaterálnej strany je k talamu priľahlý nucleus caudatus.

Význam talamu

Ako je už uvedené vyššie, dochádza v talame k aferentácii, čiže prenosu informácií z periférie do centra, pričom tieto informácie potom smerujú ďalej do mozgovej kôry (jej zrakové, senzitívne, chuťové a sluchové oblasti).

Pri poruchách talamu dochádza k zníženiu prahu bolesti a taká bolesť je označovaná ako talamická a nie je možné ju dobre zvládnuť pomocou liekov.

Funkcia talamu riadi mozgová kôra. Thalamokortikálne a kortikothalamické spoje pôsobia na bdelý stav človeka.

Podnety, ktoré smerujú do talamu rovno z hypotalamu a spätne tiež z limbickej kôry sú príčinou toho, že sa talamus podieľa na určitých vegetatívnych funkciách, ako sú zmeny v tepovej frekvencii, začervenaní alebo zblednutí na tvári a ďalej aj na zmenách nálady – smútku, veselosti, mrzutosti alebo zlosti. V dospelosti tlmí tieto deje mozgová kôra, avšak v detskom veku sa prejavujú v plnom rozsahu, kedy útlm ešte nie je úplne vyvinutý alebo je narušená funkcia mozgovej kôry.

Thalamus sa podieľa prostredníctvom prenosu vzruchov z mozočku do mozgovej kôry aj na ovplyvňovaní chôdze a stoje. Pri jeho poruche môže dôjsť k vzniku miernej mozogovej ataxie.

Typy neurónov talamu

V talame sa nachádzajú tri typy neurónov - typ projekčný, inhibičný, špecifický. Tieto typy neurónov rozlišujeme podľa rozdielov nielen v morfológii, ale aj v mediátoroch, ktoré sú v nich prítomné a ich projekciou do iných oblastí NS.

- Projekčné neuróny - prejikujú do kôry alebo striata. Sú to excitačné neuróny, ktorých mediátorom je glutamát.

- Inhibičné interneuróny - inhibujú neuróny projekčné a mediátorom je GABA (hlavný inhibičný mediátor v CNS).

- nc. reticularis thalami neuróny - inhibujú ostatné jadrá talamu, Ich mediátorom je taktiež GABA.

Jadrá talamu

Ako jadro talamu je označovaná skupina neurónov, ktoré sú ovplyvnené rovnakou aferentáciou a premietajú sa do tej istej oblasti kôry či telencephala. Jadrová projekcia do mozgovej kôry je zakaždým recipročná, pričom kortikothalamická je o niečo silnejšia, pretože má za úlohu zamedziť prenosu menej dôležitých informácií do mozgovej kôry.

Delenie podľa funkcie

- Nešpecifické jadrá – sú zložkou aktivačného ascendentného systému.

- Špecifické senzorické jadrá – spredkovávajú prevod impulzov z periférnych receptorov do náležitých oblastí kôry.

- Špecifické nesenzorické jadrá - sú tiež súčasti limbického systému, ktorý riadi motoriku.Tento typ jadier reguluje aj pamäťové a emočné funkcie (nc. mediodorsalis).

- Asociačné jadrá - zaisťujú prevod signálov do asociačných oblastí kôry mozgovej.

Delenie podľa spôsobu zapojenia

- Relé jadra – majú jeden základný vstup z podkôry a premietajú sa úplne presne ohraničené oblasti mozgovej kôry.

- Integračné jadrá – získavajú impulzy z viacerých vstupov z podkôry a premietajú sa do viacerých asociačných korových oblastí.

 

 


 

comments powered by Disqus