Polycystické obličky, autozomálne recesívne

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q611

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q61 - Cystická choroba obličiek

 


 

comments powered by Disqus