Ochrnutie štvrtého hlavového nervu (n. trochlearis)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H491

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H49 - Paralytický strabizmus (škuľavosť)

 


 

comments powered by Disqus