Choroby obehovej sústavy

I00 - Reumatická horúčka bez postihnutia srdca
I01 - Reumatická horúčka s postihnutím srdca
I02 - Reumatická chorea
I05 - Reumatické choroby mitrálnej chlopne
I06 - Reumatické choroby aortálnej chlopne
I07 - Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
I08 - Choroby viacerých chlopní
I09 - Iné reumatické choroby srdca
I10 - Esenciálna (primárna) hypertenzia
I11 - Hypertenzná choroba srdca
I12 - Hypertenzná choroba obličiek
I13 - Hypertenzná choroba srdca a obličiek
I15 - Sekundárna hypertenzia
I20 - Angina pectoris - hrudníková angína
I21 - Akútny infarkt myokardu
I22 - alší infarkt myokardu
I23 - Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu
I24 - Iné akútne formy ischemickej choroby srdca
I25 - Chronická ischemická choroba srdca
I26 - Pľúcna embólia
I27 - Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)
I28 - Iné choroby pľúcnych ciev
I30 - Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta
I31 - Iné choroby osrdcovníka
I32 - Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde
I33 - Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia - endocarditis acuta et subacuta
I34 - Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
I35 - Nereumatické choroby aortálnej chlopne
I36 - Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
I37 - Choroby pulmonálnej chlopne
I38 - Endokarditída neurčenej chlopne
I39 - Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde
I40 - Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta
I41 - Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde
I42 - Kardiomyopatie
I43 - Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
I44 - trioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka
I45 - Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
I46 - Zastavenie srdca
I47 - Paroxyzmálna tachykardia
I48 - Predsieňová fibrilácia a flater
I49 - Iné srdcové arytmie
I50 - Srdcové zlyhanie
I51 - Komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané choroby srdca
I52 - Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde
I60 - Subarachnoidálne krvácanie
I61 - Mozgové - intracerebrálne - krvácanie
I62 - Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie
I63 - Mozgový infarkt
I64 - Porážka (apoplexia, iktus) bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt
I65 - Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
I66 - Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
I67 - Iné cievne choroby mozgu
I68 - Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
I69 - Neskoré následky cievnych mozgových chorôb
I70 - Ateroskleróza
I71 - Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans aorty
I72 - Iné vydutiny
I73 - Iné choroby periférnych ciev
I74 - Arteriálna embólia a trombóza
I77 - Iné choroby tepien a tepničiek
I78 - Choroby vlásočníc
I79 - Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I80 - Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis
I81 - Trombóza vrátnice (v. portae)
I82 - Iná žilová embólia a trombóza
I83 - Kŕčové žily - varixy dolných končatín
I84 - Hemoroidy
I85 - Kŕčové žily pažeráka - ezofágové varixy
I86 - Kŕčové žily v iných lokalizáciách
I87 - Iné choroby žíl
I88 - Nešpecifická lymfadenitída
I89 - Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín
I95 - Hypotenzia
I97 - Pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde
I98 - Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
I99 - Iná a bližšie neurčená choroba sústavy krvného obehu
 


 

comments powered by Disqus