Duševné poruchy a poruchy správania

F01 - Vaskulárna demencia
F02 - Demencia pri iných chorobách zatriedených inde
F03 - Demencia, bližšie neurčená
F04 - Organický amnestický syndróm, nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F05 - Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F06 - Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
F07 - Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
F09 - Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená
F10 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu
F11 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov
F12 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
F13 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík
F14 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu
F15 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulujúcich látok vrátane kofeínu
F16 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov
F17 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku
F18 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel
F19 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F20 - Schizofrénia
F21 - Schizotypová porucha
F22 - Pretrvávajúce poruchy s bludmi
F23 - Akútne a prechodné psychotické poruchy
F24 - Indukovaná porucha s bludmi
F25 - Schizoafektívne poruchy
F28 - Iná neorganická psychotická porucha
F29 - Neorganická psychóza, bližšie neurčená
F30 - Manická epizóda
F31 - Bipolárna afektívna porucha
F32 - Depresívne epizódy
F33 - Recidivujúca depresívna porucha
F34 - Pretrvávajúce afektívne poruchy
F38 - Iné afektívne poruchy
F39 - Afektívna porucha, bližšie neurčená
F40 - Fóbicko-anxiózne poruchy
F41 - Iné úzkostné poruchy
F42 - Obsesívno-kompulzívna porucha
F43 - Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy
F44 - Disociatívne [konverzné] poruchy
F45 - Somatoformné poruchy
F48 - Iné neurotické poruchy
F50 - Poruchy príjmu potravy
F51 - Neorganické poruchy spánku
F52 - Sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou
F53 - Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde
F54 - Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
F55 - Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť
F59 - Porucha správania súvisiaca s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, bližšie neurčená
F60 - pecifické poruchy osobnosti
F61 - Zmiešaná a iná porucha osobnosti
F62 - Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu alebo chorobe mozgu
F63 - Poruchy návykov a impulzov
F64 - Poruchy sexuálnej identity
F65 - Poruchy voľby sexuálneho objektu
F66 - Poruchy psychiky a správania združené so sexuálnym vývinom a orientáciou
F68 - Iné poruchy osobnosti a správania dospelých
F69 - Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená
F70 - ahká duševná zaostalosť
F71 - Stredný stupeň duševnej zaostalosti
F72 - ažká duševná zaostalosť
F73 - Hlboká duševná zaostalosť
F78 - Iná duševná zaostalosť
F79 - Nešpecifikovaná duševná zaostalosť
F80 - pecifické poruchy vývinu reči a jazyka
F81 - pecifické poruchy vývinu školských zručností
F82 - pecifická porucha vývinu pohybovej funkcie
F83 - Zmiešaná špecifická vývinová porucha
F84 - Prenikavé poruchy vývinu
F88 - Iná porucha psychického vývinu
F89 - Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená
F90 - Hyperkinetické poruchy
F91 - Poruchy správania
F92 - Zmiešané poruchy správania a emočné poruchy
F93 - Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo
F94 - Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom špecifickým pre detstvo a dospievanie
F95 - Tikové poruchy
F98 - Iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
F99 - Duševná porucha, bližšie neurčená
 


 

comments powered by Disqus