Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

Z00 - Celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy
Z01 - Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy
Z02 - Vyšetrenie na administratívne účely
Z03 - Lekárske pozorovanie a zhodnotenie pre podozrenie z choroby a odchýlky
Z04 - Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny
Z08 - Následné vyšetrenie po liečbe zhubného nádoru
Z09 - Následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako zhubných nádorov
Z10 - Rutinná celková zdravotná kontrola definovanej subpopulácie
Z11 - peciálne skríningové vyšetrenie na infekčné a parazitárne choroby
Z12 - peciálne skríningové vyšetrenie na nádorové choroby
Z13 - peciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby a poruchy
Z20 - Kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami
Z21 - Bezpríznakový stav infekcie HIV (vírusom ľudského imunodeficitu)
Z22 - Nosič infekčnej choroby
Z23 - Potreba imunizácie proti jednotlivým bakteriálnym chorobám
Z24 - Potreba imunizácie proti určitým jednotlivým vírusovým chorobám
Z25 - Potreba imunizácie proti iným jednotlivým vírusovým chorobám
Z26 - Potreba imunizácie proti iným jednotlivým infekčným chorobám
Z27 - Potreba imunizácie proti kombináciám infekčných chorôb
Z28 - Nevykonaná imunizácia
Z29 - Potreba iných preventívnych postupov
Z30 - Usmernenie antikoncepcie
Z31 - Vyšetrovanie a liečenie porúch fertility
Z32 - Vyšetrenie a test na ťarchavosť
Z33 - Gravidita ako vedľajší nález
Z34 - Dohľad nad priebehom normálnej ťarchavosti
Z35 - Dohľad nad rizikovou ťarchavosťou
Z36 - Predpôrodný skríning
Z37 - Výsledok pôrodu
Z38 - ivonarodené deti podľa miesta narodenia
Z39 - Popôrodná starostlivosť a vyšetrenie
Z40 - Profylaktický chirurgický zákrok
Z41 - Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie
Z42 - Následná starostlivosť na plastickej chirurgii
Z43 - Ošetrovanie umelých vyústení
Z44 - Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protetickej pomôcky
Z45 - Prispôsobovanie a udržiavanie implantovanej pomôcky
Z46 - Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok
Z47 - Iná následná ortopedická starostlivosť
Z48 - iná následná chirurgická starostlivosť
Z49 - Starostlivosť s použitím dialýzy
Z50 - Starostlivosť s použitím rehabilitačných výkonov
Z51 - Iná lekárska starostlivosť
Z52 - Darcovia orgánov a tkanív
Z53 - Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli určitým neuskutočneným výkonom
Z54 - Rekonvalescencia
Z55 - Problémy súvisiace so vzdelaním a gramotnosťou
Z56 - Problémy súvisiace so zamestnaním a nezamestnanosťou
Z57 - Rizikové faktory na pracovisku
Z58 - Problémy súvisiace so životným prostredím
Z59 - Problémy súvisiace s bývaním a ekonomickými okolnosťami
Z60 - Problémy súvisiace so sociálnym prostredím
Z61 - Problémy súvisiace s negatívnymi zážitkami v detstve
Z62 - Iné problémy súvisiace s výchovou
Z63 - Iné problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti vrátane rodinnej situácie
Z64 - Problémy súvisiace s istými psychosociálnymi okolnosťami
Z65 - Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi okolnosťami
Z70 - Poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite, sexuálnym správaním a orientáciou
Z71 - Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli inému poradenstvu nezatriedenému inde
Z72 - Problémy súvisiace so spôsobom života
Z73 - Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života
Z74 - Problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa
Z75 - Problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou
Z76 - Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke zariadenia v súvislosti s inými okolnosťami
Z80 - Zhubný nádor v rodinnej anamnéze
Z81 - Duševné choroby a poruchy správania v rodinnej anamnéze
Z82 - Rodinná anamnéza určitých foriem invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb
Z83 - Rodinná anamnéza iných špecifikovaných chorôb
Z84 - Rodinná anamnéza iných chorôb
Z85 - Osobná anamnéza zhubného nádoru
Z86 - Osobná anamnéza daktorých druhých chorôb
Z87 - Osobná anamnéza iných chorôb a stavov
Z88 - Osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky
Z89 - Získané chýbanie končatiny
Z90 - Získané chýbanie orgánov nezatriedené inde
Z91 - Rizikové faktory v osobnej anamnéze nezatriedené inde
Z92 - Predchádzajúce liečenie v osobnej anamnéze
Z93 - Stav po umelom vyústení
Z94 - Stav po transplantácii orgánu a tkaniva
Z95 - Prítomnosť srdcových a cievnych implantátov a štepov
Z96 - Prítomnosť iných funkčných implantátov
Z97 - Prítomnosť iných technických pomôcok
Z98 - Iné pooperačné stavy
Z99 - Závislosť od prístrojov a technických pomôcok nezatriedená inde
 


 

comments powered by Disqus