Otrava čpavkom

V súčasnosti sa amoniak využíva predovšetkým pri výrobe chladničiek, hnojív a univerzálnych čistiacich prostriedkov. Okrem toho toxická nebezpečná látka slúži k optimálnemu chladenie rôzne veľkých ľadových plôch. Amoniak však nachádza uplatnenie aj v petrochemickom priemysle. V hojnej miere sa používa v továrňach na výrobu pesticídov, kaučuku a farmaceutických výrobkov.

Uniknutý čpavok spôsobuje zdravotné ťažkosti

Nezaobídu sa bez neho chemické podniky, taktiež ani textilný a nábytkársky priemysel. Čpavok sa skrátka pridáva v určitej fáze tiež pri elektrolytickom okovovaniu alebo v rámci spracovania potravín. Ľudia pracujúci každodenne s touto toxickou látkou sa musí mať vždy a za všetkých okolností na pozore. Základným predpokladom pre prácu s touto chémiou je dodržiavanie bezpečnostných pokynov a prísnych opatrení.

Tu a tam dochádza k nehodám, keď napríklad z cisterny uniknú desiatky litrov čpavku. V tomto prípade sa púšťa do zásahu dekontaminačná jednotka v špeciálnych oblekoch. Tieto profesionáli sa snažia dané miesto neutralizovať vhodnou kyselinou. Do vytýčeného nebezpečného pásma nemá nikto prístup okrem hasičov a to do doby, než ich zásah úplne skončí. O tejto mimoriadnej udalosti je informované aj obyvateľstvo. Ľudia sa o tomto dianí môžu dozvedieť z hromadných informačných prostriedkov.

Ďalšou častou havárií je únik čpavku na zimných štadiónoch. Väčšinou k úniku dochádza v technologickej strojovni. Tu prechádzajú systémom tony amoniaku. Po príchode na miesto búračky vykonajú hasiči prieskumné zistení. To realizujú s pomocou revolučnej detekčnej techniky. V niektorých prípadoch nie je možné presne zistiť miesto úniku. Dokonca v priebehu merania sa namerané hodnoty môžu značne líšiť, a preto hasičská jednotka zvyčajne pristupuje k vytýčeniu nebezpečnej zóny. Tím sa vrhá za pomocou špecifickej techniky do kropenia. Postupne dochádza k odstráneniu závady. Ak sú zlé poveternostné podmienky, potom odborníci môžu rozhodnúť o vypratanie okolia.

Popri nehôd v továrňach sa odohrávajú tragické búračky, pri ktorých dochádza k úniku amoniaku. Táto látka sa spravidla prepravuje v tlakových fľašiach, zvláštnych distribučných kontajneroch a železničných vagónoch s tlakovým vyprázdňovaním. Niekedy táto forma prepravných obalov sa nárazom nechtiac poškodí a razom začne unikať amoniak. Odstránenie následkov potom trvá hasičom celé hodiny.

Uniknúť čpavok môže tiež za situácie, že daná osoba nekvalifikovane zaobchádza so zariadením. Alebo u jednotlivých komponentov došlo k porušeniu štruktúry či náhle sa rozpojovali súčiastky. Objaviť sa môžu tiež najrôznejšie závady na spojoch, tesnenie, ventiloch alebo výpustov. Toxická látka sa môže dostať napríklad cez poistné ventily.

Bežne amoniak do ovzdušia uniká aj z veľkochovov hospodárskych zvierat. Táto látka sa uvoľňuje práve z ich výlučkov. Ak sa tieto zvieratá chovajú vo väčšom počte na jednom stanovišti, potom sa tu vyskytuje škodlivá koncentrácie amoniaku. Dochádza k postupnému znečisťovaniu životného prostredia, ktoré však neohrozuje zdravie obyvateľov žijúcich v tesnej blízkosti týchto poľnohospodárskych stavení. Čpavok je v tomto prípade skôr obťažujúcim elementom. Každý okoloidúci cíti ihneď nepríjemný zápach, ktorý sa line z takýchto veľkochovov. Bohužiaľ proti tomu neexistuje žiadny účinný prostriedok.  Je tu len jediná možnosť, ako tento problém guľato vyriešiť. Správať menší počet hospodárskych zvierat na jednom priestore a mať viac takýchto chovných staníc v rôznych lokalitách. Tým sa znížia emisie amoniaku.

Všeobecne o amoniaku

Amoniak čiže čpavok je zásadný súčasťou neustávajúceho biogeochémiu cyklu. Táto látka vzniká v rámci rozkladného procesu organickej hmoty. Vo vodných zdrojoch a pôdach s priaznivými aeróbnymi podmienkami sa štandardne mení na produkt v podobe kyseliny dusičnej. Okrem nej tu je aj rozpustený amoniak. Istý druh zlúčeniny potrebujú rastliny k svojmu rastu.

Táto menovaná látka sa vytvára v ľudskom tele pri dôležitom metabolickom procese tzv. dusíkatých látok. Na ich rozvoj majú veľký vplyv črevné baktérie. Túto formu dusíkaté zlúčeniny možno považovať za vysoko jedovatú, zvlášť pre všetky časti nervového systému. V dôležitom orgáne dochádza jej premene na roztok močoviny. Ten je vylúčený z tela von. Ak pečeň nepracujú správne, môže dochádzať k zvyšovaniu hladiny amoniaku v krvi. Dôsledkom toho dochádza k závažnejšiemu poškodzovaniu mozgu.

Amoniak sa samozrejme vyrába syntetickou cestou. Jeho produkcia sa uskutočňuje v niekoľkých krokoch. Prvý stupeň súvisí s prípravou syntézneho plynu. Ďalšie štádium sa týka kompresie tohto plynu. Posledná etapa vedie k vlastnej syntéze amoniaku. Vychádza sa nízkotlakového, středotlakého alebo vysokotlakového postupu.

Prebiehajú tu reakcie medzi dusíkom a vodíkom. Teploty sa tu pohybujú približne tristo šesťdesiat stupňov Celzia. V tomto prípade je tu tristo fyzikálnych atmosfér. Ako základná surovina na výrobu amoniaku slúži zemný plyn, uhlie a koks.

Následná otrava pri úniku amoniaku, prvá pomoc a liečba

Amoniak je vo svojej podstate plyn bezfarebné povahy, ktorý sa vyznačuje nepríjemným štipľavým zápachom. Táto prenikavo toxická látka v kvapalnom či plynnom stave spôsobuje pri dlhšom kontakte vážne zdravotné komplikácie, prípadne i smrť.

Následkom vdychovanie čpavku sa dostavujú prvotné príznaky. Ide najmä o zjavné podráždenie dýchacích ciest a očí. Niekedy podráždenie môže prerásť v popáleninový stav. Postihnutá osoba sa viac potí, pociťuje ťarchu na hrudi a má začervenanú kožu v tvári. Ďalej sa u nej môže objaviť slzenie očí. Takého človeka trápi neustály kašeľ, nádcha či kýchanie. Mimo spomínaných symptómov sa možno obyčajne stretnúť tiež s opuchom hlasiviek, respiračnými kŕčmi  hlasiviek, bolesťou na hrudi, zvýšenú dychovú frekvenciou, poruchou rovnováhy, predčasnou únavou a ochablosťou svalov. Uvedené príznaky možno ešte doplniť o záchvaty a zle prekrvené končatiny. U závažných prípadov nastupuje strata vedomia, respiračné poruchy dýchacieho systému a náhla smrť.

Pri poskytnutí prvej pomoci by ľudia nemali panikáriť. V situáciách ohrozujúce zdravie ľudí by si mali ľudia navzájom pomáhať. Pri takejto mimoriadnej udalosti by sa nemalo podceňovať hroziace riziko. Najprv sa pristupuje k záchrane ľudského života, až potom sa rieši majetok. Zasiahnutá osoba by mala byť prenesená na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, je potrebné ju najprv napolohovat a potom začať so samotnou resuscitáciou. Postriekaná koža, oči či oblečenie by sa malo opláchnuť vodou. Toto očistenie možno zvládnuť pokojne vodou z PET fľaše. Ak ho má však človek po ruke. Oplachovanie by sa malo vykonávať niekoľko minút. Na mieste je aj privolanie záchranky.

Otrava amoniakom je stav, ktorý si žiada hospitalizáciu. Lekári nasadí pacientovi intenzívnejšiu liečbu. Otrávený jedinec sa nevyhne výplachu žalúdka a čaká ho dvadsiatich štyroch hodinový pokoj na lôžku. Dostane účinnú infúziu roztoku sorbitolu. Podľa pacientovho stavu sa podávajú antibiotiká či kortikosteroidy. Pri zasiahnutí očí alebo kože sa v akútnej fáze podáva špeciálne anestetikum.

Prevencia pred únikom amoniaku

Továrne, chemičky, hokejové štadióny či iné prevádzkové budovy majúce skladovaný amoniak sú dnes vybavené špeciálnymi hlásiči proti úniku amoniaku. Ide predovšetkým o snímače, ktoré sú vhodné do priemyselných prostredí. Ručné detektory v novom revolučnom vydaní majú zvukový a vizuálny alarm. Vyznačujú sa jednouchou automatickou kalibráciou a jednoduchým ovládaním. Tieto produkty fungujú na lítiovú batériu. Na trhu existujú tiež kompaktné detektory s niekoľkými dokonalými senzormi.

V týchto spoločnostiach sa realizujú servisné a periodické kontroly. Okrem toho na programe sú i najrozmanitejšie revízne prehliadky. Vykonáva sa kalibrácia tlakových prevodníkov a tlakomerov.

V priestoroch musí byť pripravené lekárničky so zdravotníckou výbavou, ochranné masky, dýchacie prístroje, pokrývky hlavy, špeciálne obleky a obuv.

Evakuácia osôb v miestach ohrozených mimoriadnou udalosťou

Pri ekologických haváriách sa pristupuje k záchrane osôb, ktoré sa bezprostredne nachádza v zasiahnutom priestranstve. Ďalej sa môžu evakuovať tunajší ľudia a domáce zvieratá z priestoru, kde sa s veľkou pravdepodobnosťou bude šíriť táto toxická látka. Záleží však na veľkosti dopadov danej nehody. Krízový štiav prikročí k nevyhnutnému uzavretiu nebezpečnej zóny. Zatarasí sa zo všetkých strán príjazdovej cesty. Na rad prichádza aj včasná informovanosť obyvateľstva.

Pri evakuácii by si ľudia mali pripraviť najnutnejšie veci do batožiny. Chýbať by tu nemali nejaké potraviny, predmety dennej potreby, osobné doklady, peniaze, lieky, toaletné a hygienické potreby, oblečenie a ďalšie drobnosti. Všetko závisí ale na časové možnosti jednotlivca. Ak ľudia opúšťajú svoje byty či rodinné domy mali by dodržiavať určité zásady. Je potrebné skontrolovať okná, vypnúť spotrebiče a uzávery (hlavného plynu a vody). Nakoniec stačí účinne zabezpečiť svoje obydlia pred zlodejmi.

 


 

comments powered by Disqus